Põhikiri

1. Seltsi nimi, asukoht ja
majandusaasta

1.1. Eesti keele ja kirjanduse õpetajaid ning teisi emakeeleõpetusest, keelehooldest ja kirjandusest huvitatud isikuid ühendav vabatahtlik sõltumatu mittetulundusühing, ametliku nimetusega Eesti Emakeeleõpetajate Selts (EES), edaspidi selts, on asutatud 30. septembril 1989. a. Seltsi asukoht on Eesti Vabariigis Tallinnas.

1.2. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja üldkoosoleku ning juhatuse otsustest. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Seltsi eesmärk

2.1. Seltsi tegevuse eesmärk on

2.1.1.  tähtsustada eesti rahvuskultuuri olulisi koostisosi – eesti keelt ja kirjandust kõikides ühiskonnakihtides;

2.1.2.  väärtustada eesti keele ja kirjanduse õppimist ja õpetamist;

2.1.3.  osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises, ühendades erinevaid huvigruppe, edendamaks eesti keele ja kirjanduse õpetamist ning kaitstes eesti keele ja kirjanduse õpetajate kutsehuve.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks selts

2.2.1.  analüüsib eesti keele ja kirjanduse õpetamise olukorda ja teeb parendusettepanekuid;

2.2.2. loob võimalusi eesti keele ja kirjanduse metoodika täiustamiseks;

2.2.3. edendab erialaseid kontakte ja koostööd, algatab ja viib läbi ühisprojekte;

2.2.4.  osaleb oma esindajate kaudu üleriigilistes komisjonides ja töögruppides;

2.2.5. korraldab konverentse, koolituspäevi, seminare, ekskursioone, nõustamist jms;

2.2.6. vahendab ja edastab kultuurilist, erialast ja pedagoogilist teavet;

2.2.7. annab välja ja levitab trükiseid;

2.2.8. toetab lastele ja noortele suunatud emakeele- ja kirjandusalaseid ettevõtmisi;

2.2.9. loob vajaduse korral komisjone, töörühmi, noorteorganisatsioone jms seltsi ees seisvate ülesannete lahendamiseks.

3. Seltsi liikmeskond

3.1. Seltsi liikmeks võivad olla mis tahes haridusastme eesti keele ja
kirjanduse õpetajad ning muud emakeeleõpetusest huvitatud isikud, kes soovivad arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistavad käesolevat põhikirja.

3.2. Seltsi liikmed võtab vastu seltsi juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.

3.3. Seltsist välja arvab liikme seltsi juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.

3.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega ka juhul,
kui ta

3.4.1. on mõjuva põhjuseta jätnud liikmemaksu viie kalendriaasta
jooksul tasumata;

3.4.2. kompromiteerib oma tegevusega seltsi.

3.5. Isiku, kes on eriti aktiivselt toetanud seltsi püüdlusi, võib
üldkoosolek valida seltsi auliikmeks. Ettepanekuid auliikme valimiseks
võivad esitada kõik seltsi liikmed.

4. Seltsi liikmete õigused ja kohustused

4.1. Seltsi liikmeil on õigus

4.1.1. osa võtta kõigist seltsi korraldatud üritustest;

4.1.2. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;

4.1.3. olla valitud seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;

4.1.4. saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.

4.2. Seltsi liige on kohustatud

4.2.1. aitama ellu viia seltsi eesmärke;

4.2.2. järgima seltsi põhikirja ja üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;

4.2.3. tasuma liikmemaksu;

4.2.4. seltsi liikmete arvestuse pidamiseks teatama seltsi juhatusele oma elukoha jm isikuandmed; andmete muutumise korral täpsustama andmestikku hiljemalt kahe kuu jooksul.

4.3. Lisaks sisseastumismaksule ja liikmemaksule võib seltsi liikmele
täiendavaid varalisi kohustusi panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel.

5. Seltsi üldkoosolek

5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, mille pädevuses on

5.1.1. määratleda seltsi eesmärgid ning põhilised tegevussuunad ja muuta seltsi põhikirja;

5.1.2. valida seltsi esimees, juhatus ja revisjonikomisjon;

5.1.3. ära kuulata ja kinnitada seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni
aruanded;

5.1.4. määrata sisseastumis- ja liikmemaksude suurus;

5.1.5. otsustada vajaduse korral seltsi ühinemise, jagunemise või tegevuse õpetamise üle;

5.1.6. moodustada vajaduse korral seltsi osakondi;

5.1.7. otsustada muude küsimuste üle, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.2. Seltsi üldkoosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul. Erakorraline üldkoosolek tuleb kokku seltsi juhatuse või revisjonikomisjoni ettepanekul, samuti juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmeist.

5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus, tehes selle toimumise aja, koha ja päevakorra teatavaks hiljemalt 7 päeva enne koosolekut Õpetajate Lehe või igale seltsi liikmele saadetava kirjaliku teate kaudu.

5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sellel osalevate liikmete arvust olenemata. Hääletamisel on igal seltsi liikmel üks hääl. Üldkoosolekult puuduv liige saab hääleõiguse delegeerida teisele seltsi liikmele sellekohase kirjaliku avaldusega.

5.5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on üle
poole koosolekul osalenud seltsi liikmeist või nende esindajaist.

6. Seltsi juhatus

6.1. Seltsi tegevust juhib ja seltsi esindab vähemalt 3-liikmeline
juhatus.

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.

6.3. Juhatus

6.3.1. kavandab ja organiseerib seltsi üritusi;

6.3.2. koostab ja kinnitab seltsi aastaeelarve ning jälgib selle täitmist;

6.3.3. võtab vastu uusi liikmeid;

6.3.4. lahendab üldkoosolekute vahelisel perioodil seltsi ette kerkinud
ülesanded;

6.3.5. kutsub kokku seltsi üldkoosoleku.

6.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete
lihthäälteenamus.

6.5. Juhatuse tööd juhib seltsi esimees, esimehe äraolekul aseesimees.

6.6. Seltsi esimees

6.6.1. esindab seltsi kõikides õigustoimingutes ja asjaajamistes, peab
läbirääkimisi ja sõlmib seltsi nimel lepinguid;

6.6.2. käsutab vastavalt juhatuse koostatud eelarvele seltsi rahalisi
vahendeid.

7. Revisjonikomisjon

7.1. Seltsi põhikirja järgimist, finantsmajanduslikku tegevust ja
üldkoosoleku otsuste täitmist kontrollib revisjonikomisjon.

7.2. Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks
aastaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks järjestikuseks valimisperioodiks.

7.3. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

7.4. Revisjonikomisjoni liikmed võivad juhatuse koosolekuist osa võtta nõuandva häälega.

8. Seltsi vara ja sümboolika

8.1. Seltsi majandusliku aluse moodustavad sisseastumis- ja
liikmemaksud, ettevõtete, asutuste ja kodanike vabatahtlikud annetused ning muudest allikatest laekuvad tulud.

8.2. Rahalisi vahendeid kasutatakse seltsi põhikirjast lähtuvate
eesmärkide saavutamiseks; nende kasutamise otsustab eelarvest lähtudes seltsi juhatus.

8.3. Seltsil on pitsat ja embleem, mille motiiv on laenatud J. Jenseni
illustratsioonist eeposele “Kalevipoeg”. Pitsat on ovaalne, keskosas on kujutatud tammelehed ja ülaosas on tekst EESTI EMAKEELEÕPETAJATE SELTS.

9. Seltsi ühinemine, jagunemine või likvideerimine

9.1. Seltsi ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub seltsi
üldkoosoleku otsusel seaduses sätestatud korras.

9.2. Seltsi likvideerijaiks on juhatus või üldkoosoleku määratud isikud.

9.3. Seltsi likvideerimisel otsustab olemasolevate vahendite ja vara
saatuse üldkoosolek.

Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 31. oktoobril 2020.