Võistulugemine

1. HANSENIST TAMMSAARENI VÕISTULUGEMINE reedel. 02.02.2018 Albu Põhikoolis 

TULEMUSED

Registreerimine 25. jaanuarini 2018. (nimi, kool, klass/ vanus, riik, repertuaar, juhendaja, e-post/tel).

XV Hansenist Tammsaareni loomingu võistulugemine on traditsiooniline üritus

 eesti keele, kirjanduse populariseerimiseks,

 noorte eneseharimiseks keele ja kultuuri vallas,

 nende konkurentsivõimelisemaks muutmisel edaspidisel tööturul.

14 aasta jooksul on Tammsaare sünnivallas võistlemas käinud üle 1000 õpilase nii kodu- kui välismaalt, kes suudavad peast lugeda Tammsaaret.

Kolm (3) aastat on toimunud lisavoor ka Ida-Virumaal, kus on osalenud ligi sada õpilast, eesmärgiks:

 lõimida venekeelses keelekeskkonnas elavaid noori paremini eesti kultuuriruumi,

 tutvustada neile Tammsaare loomingu kaudu eesti kultuuri.

 Teadvustada neile Tammsaare seotust Narvaga, kus ta sai gümnaasiumi lõputunnistuse ning Narva-Jõesuud, kus ta perega puhkas

Konkurss on olnud eesti õpilaste hulgas populaarne ning oodatud. Ida-Virumaa vooru käivitamise järel on iga aastaga lisandunud ka vene emakeelega õpilaste hulk. Võistlusele registreerimine toimub sageli juba õpilaste initsiatiivil, mitte õpetajate käsul või soovitusel. On välja kujunenud Tammsaare-lugejate koolkond, kes alates V klassist kuni XII klassini ennast eesti keele vallas harivad ning igal aastal kirjaniku sünnipäeva paiku kirjaniku sünnipaika külastavad, Tammsaare „vaimu“ Albu mõisas tema tekstide kaudu elama panevad. Konkursil V-XII klassini osalenute hulgast on asunud näitlejateele Vallo Kirs, Liisa Saaremäel, Sten-Robert Pullerits jne.

Žüriis on osalenud mitukümmend teatri- ja kultuuritegelast, kes on andnud noortele ja nende juhendajatele konstruktiivset tagasisidet.

Toitlustab Albu valla Toiduait, vaheajal viiakse läbi ekskursioon Albu mõisas ja pargis.

Peapreemia saanu süütab mälestusküünla Järva-Madisel Tammsaare monumendi jalamil. Õhtul on kohtumisõhtu kontaktide loomiseks erinevast kultuuriruumist tulnud inimestega. Esinevad Albu Põhikooli õpilased.

Konkursi tingimused: lugeda peast kuni 5-minutiline katkend Tammsaare loomingust.

Sihtgrupiks on V-XII klasside õpilased (10-19-aastased) ning kõrgkoolide õppurid nii kodu- kui välismaalt (kaasa arvatud muust rahvusest eesti keele õppijad).Välismaal viibijad võivad lugeda Skype`i teel.

Hindamine toimub 4 vanuserühmas: V-VII klass; VII-IX klass; X-XII klass; üliõpilased. Vanuserühmade võitjad võistlevad peapreemiale. Osalejate piirarvuks on 100. Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud näitlejad, lavastajad ning avaliku elu tegelased, peapreemia pälvinud õpilased. Hindamine toimub 10-palli- süsteemis. Eripreemiad eesti keelt teise keelena õppijatele. Žüriil on õigus teha muudatusi.

Hindamisel arvestatakse: 

 repertuaari valikut ja sobivust lugejale

 teksti mõtte esiletoomist

 kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon)

 kontakti publikuga (silmsidet jne)

 teksti peasolekut

 emotsionaalset tervikut- mõjuvust kuulajale

2. HANSENIST TAMMSAARENI IDA-VIRUMAA VOOR reedel, 16. märtsil 2018 TÜ Narva Kolledžis 

Eesmärgid: 

1. Populariseerida A. H. Tammsaare loomingut nii eesti rahvusest kui ka muud keelt kõnelevate noorte hulgas.

2. Arendada noorte eesti keele kui riigikeele oskust.

3. Täiustada etlusalaseid oskusi (väljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust jne), et olla tulevikus tööturul konkurentsivõimelisemad.

4. Tutvustada osavõtjatele Ida -Virumaad kui Tammsaarega seotud paika. (Narvas sai Tammsaare gümnaasiumi lõputunnistuse, Narva-Jõesuus puhkas perega).

5. Luua kontakte erinevast kultuuriruumist inimeste vahel.

6. Tutvustada Tammsaare loomingu kaudu Ida-Virumaa noortele eesti kultuuri.

7. Luua eestikeelne keelekeskkond eesti keele arendamiseks.

8. Koostada konkursiks Hansenist Tammsaareni kogumik võistlejatele ja korraldajatele meeneks

Tingimused: 

Lugeda peast 3-kuni 5-minutiline katkend/lühipala vabalt valitud Tammsaare teosest eesti/vene keeles. Osa võivad võtta nii eesti kui muust rahvusest noored.

Sihtrühm: 

1) V-XII klasside üldhariduskoolide õpilased,

2) kutsekoolide õpilased

3) kõrgkoolide õppurid

Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud teatri-ning avaliku elu tegelased. Rohke osavõtjate arvu puhul on žüriil õigus hinnata lugejaid eraldi ning anda I, II ja III koht välja igas vanuserühmas: V-VII klass; VII-IX klass; X-XII klass, üliõpilased.

Hindamisjuhend 

Hindamine toimub 10-palli- süsteemis.

Hindamisel arvestatakse: 

• repertuaari valikut ja sobivust lugejale

• teksti mõtte esiletoomist

• kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon)

• kontakti publikuga (silmsidet jne)

• teksti peasolekut

• emotsionaalset tervikut- mõjuvust kuulajale

Päevakava (korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi)

11.30-12.00 Registreerimine/kohvipaus

12.00 Avamine

12.15 Võistulugemine

13.45 Lõuna kolledži fuajees

14.15 Kokkuvõte võistulugemisest, lugemine peapreemiale

14.30 Lõpetamine

3. RAHVUSVAHELINE HANSENIST TAMMSAARENI LUGEMISKETT (-KEE) (30.01.2018-01.03.2018) 

II Hansenist Tammsaareni lugemiskett (-kee) 2018

30.01-01.03.2018

Eesmärgid: 

 tähistada Tammsaare 140. sünniaastapäeva EV 100. juubeli aastal;

 populariseerida Tammsaare loomingut;

 tugevdada sidet Tammsaarega seotud asutuste/organisatsioonide vahel;

 hoida sidet ka välisriikides viibivate eestlaste või eesti juurtega või eesti keelt teise keelena õppijate vahel;

 tähistada 5 aasta möödumist I lugemisketist.

Sihtrühm: igas vanuses eestlased, eestimaalased või eesti juurtega inimesed kodu- ja välismaa erinevatest organisatsioonidest, ka koduperenaised ja pensionärid. Lugemisketi päise moodustavad Tammsaarega seotud organisatsioonid.

Oodatav tulemus: 

Lugejate esitustest on valminud Tammsaare ja EV juubeliaastal film „II Hansenist Tammsaareni lugemiskee“, mida saavad veebikeskkonnast vaadata kõik osalenud. Populaarsust on kogunud

Tammsaare looming ning on tugevnenud side lugemisketis osalenud Tammsaarega seotud organisatsioonide ning kodu- ja väliseestlaste/eestimaalaste vahel.

Lugemisketi ajalugu: 

Esimesest rahvusvahelisest Hansenist Tammsaareni lugemisketist 2013, mille avas Vikerraadios kultuuriminister Rein Lang, möödub 5 aastat. Siis osales 1000 üksiklugejat ja 75 organisatsiooni erinevatest maailma paikadest. Ketilugemine toimus ka elektrirongides, mille akendele olid pandud Tammsaare aforismid.

Luges nii üksikisikuid kodus kui ka palju kollektiive (alates lasteaedadest, huviringidest, lõpetades USA saatkonnaga Eestis). Valmis ühisfilm, autor Liisi Sepp.

Kuidas osaleda? 

Registreerida ennast hiljemalt 20. jaanuariks 2018.

Valida välja vaba kuupäev lugemisketi (-kee) kalendrist (30. jaanuarist kuni 28. veebruarini). Märkida asutus/klass/kollektiiv/üksikisiku nimi; kuupäev ja kellaaeg, e-posti aadress. Kokkuvõtte ketist teeme 1. märtsil SA A. H. Tammsaare Muuseumis Vargamäel..

Registreerimiseks ja videoklippide üleslaadimiseks paneme 1. jaanuariks 2018 Albu Põhikooli kodulehele välja täpsema info (lingid/aadressid/kalendri).

Valida endale sobiv Tammsaare tekst (katkend), mille lugemiseks/esitamiseks kulub üks kuni viis minutit. Soovitavalt peast, kuid võib lugeda ka raamatust.

Lugeda võib üksi kodus või koguneda näiteks kooliperega saali, esitada tekste üksteisele tantsuringis, lasteaiarühmas, laulukooris jne. Võite korraldada oma asutuse sisese lugemisketi (-kee), et liita see ühisketiga (-keega).

Lugemine tuleb filmida kas kaamera või telefoniga. Katkendi alguses palume nimetada organisatsiooni nime. Filmikatkendi lõppu kirjutada/lugeda/lisada kõikide osalenute nimed. Nimed võib saata ka eraldi failina.

Videolõigud laadida veebikeskkonda, saates meile lingi; võib saata DVD-plaadi ka ümbrikus aadressile Albu Põhikool, Järva vald Järvamaa. Märksõna: Lugemiskett (-kee) 2018.

Filmikatkenditest valmib film „II Hansenist Tammsaareni lugemiskett (-kee) 2018.

Eeskujuks on 2013. a Liisi Sepa tehtud film „I Hansenist Tammsaareni lugemiskett“ aadressil: https://vimeo.com/album/2552321

Kõiki üritusi kajastatakse meedias.

***

Enda Trubok

Hansenist Tammsaareni projekti juht

Enda.trubok@gmail.com või  enda.trubok@ut.ee; tel + 372 5569 9341