Emakeeleolümpiaad 2023

2022/2023. õppeaasta emakeeleolümpiaadi juhend

Piirkonnavoor 31.01 Moodle’is Lõppvoor 10.03–11.03 Tallinna ülikoolis

Olümpiaadi põhiteema on „Keelemuutused”, sest keel on pidevas muutumises ja teisenemises, nii nagu seda on ka inimesed ja maailm meie ümber. Muutused võivad avalduda nii keelesüsteemi sees kui ka suhtlussituatsioonides, kus inimesed keelt kasutavad. Näiteks võib hajuda piir sõnade muuttüüpide vahel, laieneda mõne sõna tähendus või ei tajuta enam teatud stiilinüansse. Samuti võivad nihkuda keelekasutustavad, suhtlusetiketti võib lisanduda uusi väljendeid või käiakse senistega ökonoomsemalt ringi, võetakse kasutusele uued pöördumised, kõnetlused, teiseneb teksti vormistus või vaheldub meediumi valik. Keelekasutus muutub ka sõnakunstis ehk kirjanduses: otsitakse uusi väljendusviise, stiilivõtteid, varieeritakse registreid ja vastandutakse eelmistele põlvkondadele või pöördutakse taas vanade poole. Sellest ajendatuna on tänavuse olümpiaadi eesmärk keelemuutusi teadvustada ja märgata.

Osalemine

Klasside järgi jagunevad õpilased järgmistesse vanuseastmetesse:

 • ●  noorim vanuseaste: 7.–8. klass;
 • ●  keskmine vanuseaste: 9.–10. klass;
 • ●  vanim vanuseaste: 11.–12. klass.Sel õppeaastal ei ole emakeeleolümpiaadil uurimistöövooru, lõppvooru pääseb vaid piirkondliku ülesandevooru kaudu. Piirkonnavooru ülesandevoor toimub Moodle’is. Selle põhjal pääseb lõppvooru kuni 75 õpilast, igast vanuseastmest 25 õpilast. Edasi pääsevad õpilased üleriigilise paremusjärjestuse alusel.NB!Piirkonnavoorus võib igast koolist osaleda kuni 5% vastavas vanuserühmas õppivatest õpilastest. Piirkonnavooru osalejate väljaselgitamine jääb koolide korraldada. 31.01 Moodle’is toimuva piirkonnavooru tööd võib lahendada sobivas paigas (koolides järelvalve all). Moodle’is avanevad erinevate vanuseastmete tööd eri kellaaegadel, et olümpiaadisüsteem ei oleks üle koormatud.Vanuseastmete algusajad on järgmised:
 • Noorima vanuseastme töö avaneb kl 10:00;
 • keskmise vanuseastme töö kl 11:30 ja
 • vanima vanuseastme töö kl 13:00.Õpilastel on ülesannete lahendamiseks aega 1 tund ja 15 minutit. Ülesanded ja töö võti on õpetajatele kättesaadavad alates hetkest, kui kõik vanuseastmed on töö lõpetanud.Piirkondliku olümpiaadi ülesanded on kantud tänavusest olümpiaaditeemast ning eeldavad osalejalt ettevalmistust. Selleks tuleb tutvuda temaatilise teaduskirjandusega, et end keelemuutuste teemaga kurssi viia. Ülesanded eeldavad õpilaselt tekstide võrdlemise oskust keele muutuste seisukohalt,

võrdlemisel eeldatakse erialaste terminite tundmist. Valmistumiseks tuleks lugeda kaks kirjutist, mis käsitlevad eesti keele muutumist üldisemalt, ja artikleid, mis tutvustavad lähemalt mõnd kitsamat valdkonda.

Kirjandus

Eesti keele muutumisest üldiselt

Ehala, Martin, Külli Habicht, Külli, Petar Kehayov, Anastassia Zabrodskaja 2014. Keel ja ühiskond. Õpik gümnaasiumile. Tallinn: Künnimees, 66−115.

Kasik, Reet 2019. Kirjakeele väärtus: muutumine ja püsimine. – Keel ja Kirjandus, 1−2, 112−116.https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/26023.

Häälduse muutumine

Teras, Pire 2020. Hääldusmõtted 3. Vähä ei oläää – miks muutub eesti keeles ä-ks? – Oma Keel, 1, 3−5. https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2020_1/OK-1-2020_1.pdf.

Grammatiseerumine

Metslang, Helle 2006. Grammatika ei saa kunagi valmis. – Oma Keel, 1, 5−11.https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_1/OK_2006-1_01.pdf.

Lausestuse muutumine

Prass, Kerli 2011. Saama– ja hakkama-tulevik tänapäeva eesti kirjakeeles. – Oma Keel, 2, 39–47.https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2011_2/OK_2011-2_06.pdf.

Sõnavara muutumine

Õim, Katre 2012. Uudseid metafoorseid keelendeid. – Oma Keel, 1, 36–43.https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_04.pdf.

Keelekontaktid muutuse allikana

Kask, Helin 2022. Inglise keele kasutamisest Eesti blogides ja vlogides. – Oma Keel, 2, 9–15. https://www.emakeeleselts.ee/wp-content/uploads/2022/06/Kask.pdf.

Suhtlustava muutus

Pajusalu, Renate 2015. Kas tohib sinatada või peab teietama? – ERR Novaator, 10. juuni. https://novaator.err.ee/257159/professor-renate-pajusalu-kas-tohib-sinatada-voi-peab-teietama.

Uue põlvkonna luule

Lotman, Rebekka 2022. Põgenev luule: Tähelepanekuid ja märkmeid eesti insta- ja räppluulest. – Keel ja Kirjandus, 4, 291–308. https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/31029

21. sajandi eesti kirjandus

Väljataga, Märt 2021. Üks korralik kirjandus. Mõttevahetus: XXI sajandi eesti kirjandus. – Looming, 10, 1411–1419. http://www.looming.ee/arhiiv/uks-korralik-kirjandus/

Siirdeajastu kirjandusmuutused

Viires, Piret 2019. Traditsioon ja avangard: lisandusi 1990. aastate kirjandusmuutustele. – Philologia Estonica Tallinnensis, n, 56–74.

https://www.academia.edu/49707882/Traditsioon_ja_avangard_lisandusi_1990_aastate_kirjandusmuu tustele_Tradition_and_Avant_garde_Some_Additions_to_Literary_Changes_in_the_1990s_

Terminid

Lisaks tuleb õpilasel tutvuda terminitega, mida on olümpiaadiülesannete täitmiseks tarvis. Terminid ja nende seletused leiab eelnimetatud allikatest, samuti eriala- või koolisõnastikest, samuti EKI ühendsõnastikust. Nende terminite abil saab erinevaid tekste ja nende tunnuseid ning keeletasandeid ja keelemuutusi analüüsida. Oluline on tunda terminiga tähistatavat mõistet, osata seda seletada ja näidet tuua.

 • ●  diskursus
 • ●  fraseologism
 • ●  ingliskeelestumine
 • ●  intertekstuaalsus
 • ●  keelekontakt
 • ●  keelekorraldus
 • ●  kirjakeel
 • ●  kõnekeel
 • ●  koodikopeerimine
 • ●  kultuurikontekst
 • ●  laen
 • ●  laensõna
 • ●  metafoor
 • ●  moesõna
 • ●  muganemine
 • ●  multimodaalsus
 • ●  murdekeel
 • ●  oskuskeel
 • ●  register
 • ●  situatsioonikontekst või suhtlusolukord
 • ●  stiil (madal ja kõrge)
 • ●  stiilivärving
 • ●  žanr
 • ●  tekst
 • ●  tsitaatsõna
 • ●  uudissõna (uudislaen)
 • ●  võõrsõna
 • ●  ühismeedia

Võimalikke ülesandeid

Olümpiaadiülesandeid on kaheksa ning aega nende tegemiseks on kokku kaks ja pool tundi. Ülesannetes peab õpilane keeleainest analüüsima, sünteesima ja võrdlema. Muu hulgas võib olümpiaaditöös olla taolisi ülesandeid.

 • ●  Keeleajaloo kirjeldamine. Õpilane loeb kokkuvõtlikku teksti eesti keele ajaloo kohta ning täidab lüngad sobivate sõnadega.
 • ●  Tekstide või tekstikatkete ajaskaalale paigutamine. Õpilane reastab keeleliste tunnuste alusel tekstikatkendid ja põhjendab seda.
 • ●  Termini, seletuse ja näite kokku viimine. Õpilane viib kokku terminiloetelus sisalduva termini selle seletuse ja näitega. Vanem vanuserühm peab seletuse ja näite ise kirjutama.
 • ●  Ortograafiaülesanne. Õpilane töötab vanema tekstiga, kus tänapäevastab keelendeid ja kirjeldab neid. Õpilane võrdleb tehtud muudatusi tänapäeva normingutega.
 • ●  Lugemisülesanne. Õpilane loeb keelemuutuste teemalist teadusartiklit ja vastab küsimustele.
 • ●  Ilukirjandusliku teksti iseloomustamine. Õpilane peab ilukirjandusliku teksti põhjal järeldama, kes võiks olla teksti autor ja mis ajastust on tekst pärit. Oluline pole õpilase õige vastus, vaid see, missuguseid tunnuseid ta suudab leida ja kuidas oma väiteid põhjendab.Olümpiaadi toimkondMerilin Aruvee (esimees) Reili Argus
  Ave Mattheus
  Joosep Susi, Andra Kütt, Annika Hussar, Helin Kask, Annika Viht, Karin Zurbuchen

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest 31. jaanuaril 2023

HTM toetab emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.

 1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast 200 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotuste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2023. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
 2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.

Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega. Lepinguid sõlmib EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu.

Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks.

 1.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (e-post info@eeselts.edu.ee ) hiljemalt 1.04.2023.Aruanne koostatakse kululiikide kaupa. (Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)
 2.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.

Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.