Koolituspäevad

1990

KEVADPÄEVAD 23.–24. märtsil Tallinnas Kirjanike Majas
Hõimurahvastest – Anu-Reet Hausenberg

SÜGISPÄEVAD 19.–21. oktoobril Pärnus
19. oktoober
Kõneõpetusest keskkooli ainetundides – Maaja Hage
Kohtumine Endla teatri lavastajate Vello Rummo ja Aare Laanemetsaga

20. oktoober
Kõnesituatsioon ja kuidas selles käituda – Tiit Hennoste
Praktilise kõnetreeningu võimalustest keskkoolis – Einar Kraut
Endla teatri etendus “Vaimude tund Jannseni tänavas”
Endla teatri etendus “Mees, kelle käes on trumbid”

21. oktoober
Väljendusoskus Soome emekeeleõpetuses – Pirjo Kanerva
Vestlusring keeleseaduse rakendamisest Eestis – Elsa Pajumaa

1991

KEVADPÄEVAD 21.–23. märtsil Tartu Ülikooli teadusraamatukogus

22. märts
Eesti mõistatuste teaduslikust väljaandest – Rein Saukas
Klassikalise muinasjutu motiivid ja vormivõtted – Eda Kalmre
Muinasjuttude rahvusvahelisest levikust – Pille Kippar
Uusšamanismi ilmingud – Mare Kõiva
Tutvumine raamatukoguga
Eesti rahvalaule esitas Ants Johanson
Ema laulikuks kasvatanud – Anu Vissel
Rahvamuusika osa rahvaluule õpetamisel koolis – Udo Kolk
“Kalevala” koolis – Kirsti Mäkinen
Folkloori käsitlemisest koolitöös – Mall Hiiemägi

SÜGISPÄEVAD 24.–26. oktoobril Viljandis
24. oktoober
Kohtumine Jaak Allikuga
Ugala etendus “Kui me surnud ärkame”
25. oktoober
Eesti kultuurist sõjajärgsel perioodil – Aili Aarelaid
Etniline süsteem ja rahvussuhted Eestis – Klara Hallik
Väikelinn ja kultuur – Enn Siimer
Suguvõsa uurimine – Ants Salum
Koolinoor kultuuriloost – Mai Sarnet
Kooliteatri etendus “Libahunt”
Linnaekskursioon

1992

KEVADPÄEVAD 27.–28. märtsil Tallinnas

Õppekirjandus – Pirkko Leppänen

SÜGISPÄEVAD 9.–10. oktoobril Tallinnas
Kirjandusõpetuse hetkeseis ja perspektiivid
Kohtuti Soome suursaadiku Kaurinkoskiga.

1993

KEVADPÄEVAD 26.–27. märtsil Narvas
Eesti keele õpetamisega seotud probleemid
Eesti keele õpetamine muulastele

SÜGISPÄEVAD 29.–30. oktoobril Tallinnas
Kirjandusõpetuse küsimused ja tekstiloome
Kohtuti Andres Langemetsa ja Aksel Tammega

1994

KEVADPÄEVAD 25.–26. märtsil Tallinnas Rahvusraamatukogus

KEELEKASUTUS CONTRA NORMING

SÜGISPÄEVAD 28.–29. oktoobril Pärnus
MAAILMA RAHVASTE EEPOSED

28. oktoober
Ajalugu kui eepos – David Vseviov
Müüt ja eepos Vana-Kreekas – Anne Lill
Eeposte muutuvad funktsioonid – Leena Kirstinä
Eeposi on alati lauldud – Veljo Tormis
“Edda-laulude” suhtest eesti kirjandusega – Hilve Rebane
Eepose-igatsus – Ruth Mirov
Õhtul EES-i 5. aastapäeva bankett restoranis Rendez Vouz

29. oktoober
Mõttevahetus, mida eepostega koolis teha,
Õpilased esitasid katkendeid Enn Vetemaa “Kalevipoja mälestustest”.

1995

KEVADPÄEVAD 24.–25. märtsil Tallinna 20. Keskkoolis
KOOL JA TEATER
24. märts
Koolist ja teatri uurimisest – Lea Tormis
Teatriõpetuse võimalustest kekskoolis – Mari Kadakas
Teatriõpetuse metoodikast – Riina Schutting
Linnateatri etendus “Petra von Kanti kibedad pisarad”
25. märts
Harjutuste ja improvisatsioonide maailmas – Maret Oomer
Teatri- ja Muusikamuuseumi abist teatriteemaliste uurimistööde juhendamisel – Eva Raud

SÜGISPÄEVAD Tartus 3.–4. novembril
3. november
Diferentseerimist vajavad aineosad emakeeleõpetuses – Maia Madisso
Emotsionaalsete seoste kujundamine kirjandusõpetuse kaudu – Ele Süvalepp
Diferentseeritud õpetusest Soome kogemuste põhjal – Pirjo Sinko
Massimeedia ja õpilased – Larissa Vassiltšenko
Vanemuise etendus “Williamile”
Kohtumine Margus Kasterpaluga

4. november Tartu Ülikoolis
Aastakoosolek
Mihkel Rebane korraldas diskussiooni

1996

KEVADPÄEVAD Tallinna Tehnikagümnaasiumis 18.–19. märts
Kristjan Jaak Petersoni 195. sünniaastapäev

18. märts
Ülevaade eesti laste lugemise sotsioloogilisest uurimusest – Meeli Pandis
Päevad, mil peeti tähtsaks K. J. Petersoni vaimupärandit ja kallist emakeelt – Piret Hiisjärv
Rühmatöö:
Teatmeteosed ja lugemine – Anne Vaserik
Iseseisev ja rühmatöö – Maaja Hage
Testimine kui lugemise kontrollimise võimalus – Meeli Pandis

19. märts
Rühmatöö:
Kuidas lugeda luuletust – Anne Parksepp
Nüüdistund – Marika Eomõis
Millised õppevahendeid vajatakse? – Riina Aare
Jututuba

SÜGISPÄEVAD Rakvere Gümnaasiumis 28.–29. oktoober
KIRJANDUSTEOSE INTERPRETATSIOON
28. oktoober
Kajar Pruuli loeng eesti nüüdiskirjandusest
Kirjanduse käsitlemisest tunnis – Madis Paide, Raivo Kuusk ja Jörgen Falkesgaard
Rakvere Teatri etendus “Naine merelt”

29. oktoober
Rühmatöö
Ene Liivaste (Salinger)
Regina Peet (A. Valtoni “Kaheksa jaapanlast”)
Jörgen Falkesgaard (H. Ibseni “Nora”)
Katkendeid Salingeri “Frannyst ja Zooeyst” etendas Rakvere linna noorte näitetrupp (lavastas Tiina Rumm)

1997

KEVADPÄEVAD Tallinna Inglise Kolledžis 4.–5. aprill
ÕPPEKIRJANDUS

4. aprill
Mihkel Kampmaa – 130 – V. Birk
Seltsi aastaraamatu tutvustamine – Jaan Õispuu
Kirjastuse Koolibri kommentaar – Ants Haljasmaa
Kirjastuse Avita kommentaar – Aivar Lestsinski
Aabits ja Lugemik – Lilian Kivi, Milvi Roosileht
Aabits – Leelo Tungal, Ene Hiiepuu
8. klassi emakeeleõpik – Toom Õunapuu
7. klassi emakeeleõpik – Toom Õunapuu
Tuglasest Ristikivini – Maie Kalda
Muinaskirjandus – Jüri Talvet
Etendus “Maailma kõiksus” Draamateatri väikeses saalis

5. aprill
4. klassi emakeele õppekomplekt – Viivi Maanso, Merike ja Kaider Vardja
4. klassi emakeele õppekomplekt – Piret Hiisjärv, Kaja Sarapuu
7. klassi kirjanduse õppekomplekt – Anne Nahkur, Maie Sokk
8. klassi kirjanduse õppekomplekt – Ilmo Au, Märt Hennoste
Emakeel algklassidele – Tiiu Puik
Noor-Eestist arbujateni – Karl Muru
Eesti keele struktuur – Martin Ehala
Kitzbergist Raudsepani – Luule Epner
8. klassi kirjanduse õppekomplekt – Mihkel Rebane

SÜGISPÄEVAD Nõmme Kultuurikeskuses 7.–8. november
UUS ÕPPEKAVA
7. november
Uus õppekava – Mari Kadakas
Integratsiooni võimalikkusest – Heli Nurger
Riigieksamist – Märt Hennoste
Mõtteid soomlaste õppekavast – Leena Kirstinä
Koosviibimine Rahumäe põhikoolis

8. november
Nõmme Vabas Waldorfkoolis
Rühmatöö:
Rühmatöö emakeele- ja kirjandusõpetuses – Külliki Kask
Ortograafia omandamine – Milvi Pever
Valik kirjandustundide konspekte põhikoolile ja gümnaasiumile – Reet Aule
Midagi Jüri Talveti õpiku kohta – Liivi Heinla
Ainekava tegemise võimalustest – Piret Hiisjärv

1998

KEVADPÄEVAD Türi Gümnaasiumis 3.–4. aprill
HINDAMINE EMAKEELEÕPETUSES

3. aprill
Riikliku õppekava hindamiskäsitusest – Helle-Mall Kadajas
Mitut ainet õpetab emakeeleõpetaja? – Viivi Maanso
Hindamisest emakeele integreeritud ainekava tingimustes – Külliki Kask
Arvestuslikust hindamisest emakeele- ja kirjandusõpetuses – Krista Mägi
Hindamisest emakeele ja kirjanduse õpetamisel Hugo Treffneri gümnaasiumis – Age Salo
Keelevigade kaal kontekstis – Krista Kerge
Hindamise objekt ja subjekt – Ülo Vooglaid

4. aprill
Rühmatöö. Emakeel – integratiivne õppeaine, üks hinne. Poolt ja vastu.
Õpetajate Liidust, sinna astumise tingimustest – Lehte Jõemaa
Läbirääkimised Õpetajate Liitu astumise kohta, otsuse tegemine

SÜGISPÄEVAD 13.–14. novembril Tallinna Pedagoogikaülikooli aulas
ÕPILASTE VÄÄRTUSHINNANGUTE KUJUNDAMISE VÕIMALUSI KIRJANDUSE ÕPETAMISEL

13. november
Avasõnad – Vabariigi President
Eesti koolinoorte väärtusteadvuse muutustest – Jüri Saarniit
Õpilaste väärtushinnangutest ajalehe Meie Meel ja toimetuse kogemuste põhjal – Mare Vetemaa
Väärtushinnangutest põhikooli õpikutes – Reet Vääri
Patriotismist, patsifismist ja sõjakirjandusest – Jaanus Vaiksoo
Noorte väärtushinnangutest ja kirjandusõpetaja võimalustest neid mõjutada – Marju Lauristin
Etendus “Hüsteeria” Linnateatris
Kohtumine lavastuse näitlejatega Linnateatri kohvikus

14. november
Õpilaste väärtushinnangute kujundamisest gümnaasiumi kirjandusõpetuses – Ene Liivaste
Kirjandus ja gümnaasiumi lõpukirjandid – Viivi Maanso
Õpilaste väärtushinnangute kujundamisest luule käsitlemisel põhikoolis – Rain Mikser
Õpilaste väärtushinnangute kujundamisest luule käsitlemisel gümnaasiumis – Aili Kiin

1999

KEVADPÄEVAD 9.–10. aprillil Keila Gümnaasiumis

9. aprill
Kommunikatiivse pädevuse koht emakeele õppekavas – Maie Sokk
Kommunikatiivsete oskuste kujundamise võimalusi 8. klassis – Külliki Kask
Ajaleht lugeja kujundajana – Viivi Maanso
Ilukirjanduslik tekst tekstiõpetuses – Maaja Hage
Väitlusoskuse kujundamisest – Mihkel Rebane
10. aprill
Õigehääldusest ja selle kujundamisest – Einar Kraut
Kuidas suhelda tekstiga – Sirje Nootre
Draamategevusest emakeeleõpetuses – Maret Oomer
Rühmatöö
Improvisatsioon – Maret Oomer
Rollimängud – Kristiina Oomer
Kirjandusteose tegevuslik analüüs – Virko Annus
Kuidas soodustada õpilaste vabamat suhtlemist – Anu Rossi

SÜGISPÄEVAD 19.–20. novembril Tallinnas Rahvusraamatukogus
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi loomise 10. aastapäeva tähistamiseks
EESTI KEEL AASTATUHANDE VAHETUSEL

19. november
Avamine, tervitused.
Õpilaste näidendivõistluse võitjate autasustamine
Eesti keele uurimisest – Mati Erelt, T Ü
Algajate üliõpilaste keeleteadmistest – Mati Hint, TPÜ
Eesti keelest “eesti koolis” – Jüri Valge, Haridusministeerium
Õigekeelsusest – Krista Kerge, TPÜ
“Keelekõrv” – Mari Tarand, Eesti Raadio
Muutuvast keelest “Keele ja Kirjanduse” veergudel – Eevi Ross, “Keel ja Kirjandus“
Kirjakeel ja kõnekeel – Martin Ehala, TPÜ
EESi aastapäevapidu Tallinna Majaka Teeninduskoolis (Majaka t 2).

20. november
Hea keeleoskuse väärtustamine emakeeleõpetuse eesmärgina – Maia Madisso, TÜ
Keelekasutus riigieksamikirjandeis – Viivi Maanso, TPÜ
Põhikooliõpilaste keelelisest arendamisest  – Piret Järvela, Õismäe HG
Gümnaasiumiõpilaste keelelisest arendamisest – Kaja Sarapuu, Kose Kk
Raamat ja raamatukogu keele ning kultuuri kandjana – Tiiu Valm, ERR
Kaasaegne raamatukogu, selle kasutamine – Ene Loddes, ERR
Film “ Eesti Rahvusraamatukogu”.
Ekskursioonid raamatukogus
EESi aastakoosolek

Koolituspäevade ajal sai ERRi konverentsisaalis tutvuda emakeele õppekirjanduse ajalugu kajastava näitusega ja osta üritust sponsoreerivate kirjastuste raamatuid. Ilmus EESi aastaraamat.

2000

KEVADPÄEVAD 31. märtsil ja 1. aprillil Viljandis
“ RAAMAT AVANEB…”

31. märts
Paalalinna Gümnaasiumis
Teatrist – Jaak Allik
Ilus ja kole keel –Linnar Priimägi

Jaani kirikus
Piiblikeelest tänapäeva keelde – õp Tammsalu

Pärnapuulehtla  –  “Ugala” etendus
Tekstist lavastuseni – lavastaja A. Noormets
Koosviibimine teatri kohvikus

1. aprill
Viljandi Kultuurikolledžis
Tutvumine majaga
Viljandi Kultuurikolledžist – rektor Enn Siimer
Rahvaluule praktiline käsitlus 2 rühmas – Ene Lukka ja tema kolleeg
Lavakõne – Andres Lepik näitejuhtimise õppetoolist
Viljandi õpetajate interpreteerimisteemalised rühmatööd (I. Artma, A. Kiin, A. Lunter, H. Alvre jt)

SÜGISPÄEVAD 2.–3. detsembril Tallinnas PRANTSUSE LÜTSEUMIS
MEIE MEEDIA MEELEVALLAS

2. detsember
Reklaamist – Linnar Priimägi
Meediaõpetusest– Heidi Tammar
Kirjutavast ajakirjandusest – Barbi Pilvre
Teleajakirjandusest – Indrek Treufeldt
Raadioajakirjandusest – Madli Leikop
“Sild” Tallinna Linnateatris. Pärast etendust kohtumine lavastaja ja näitlejatega

3. detsember
Kooli ajaleht – Anne Oruaas
Meediaõpetusest – Külliki Kask
Keelelise manipuleerimise võimalustest – Katrin Kern
Meedia ja demokraatia – Marju Lauristin
Meedia mõjust – Peeter Vihalemm

2001

SÜGISPÄEVAD 16.–17. novembril Tallinnas
Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses

KEELETEADMISED – KEELEOSKUS

16. november
Grammatika tekstiõpetuse teenistuses – Martin Ehala, TPÜ
Keeleõpetuse põhimõtted I kooliastmel – Anne Uusen, TPÜ
Keeleteadmiste osa kirjutama õppimisel – Tiiu Puik, Logopeedide Ühing
Keele sisse minek – Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituut
Keeleteadmised ja -oskused eri kooliastmeil minevikus ja tänapäeval – Viivi Maanso, TPÜ
Kas teadmised saavad oskusteks? – Toom Õunapuu, Tartu Teoloogia Akadeemia
Kool ja kodumurre: kas ja kuidas – Anu Haak, Eesti Keele Instituut
Keele variatiivsus, tekstitöö ja õigekeelsusmotivatsioon – Krista Kerge, TPÜ 16. 30     Kirjandus toimib keele kaudu – Ene Liivaste, Tallinna Ühisgümnaasium

Shakespeare “Cymbeline” WAT Teatri etendus Mustpeade Majas.
Pärast etendust kohtumine näitetrupiga ja koosviibimine kohvikus.

17. november
Keeleoskuse omandamise keeruline tee – Piret Hiisjärv, Ääsmäe  Põhikool
Rühmatöö “Keeleteadmised – keeleõpetus – keeleoskus”
Rühmatöö kokkuvõtted
EESi üldkoosolek

2002

SÜGISPÄEVAD 8.–9. novembril Tallinnas REKK-is

VÄLISHINDAMINE

8. november
Riikliku järelevalve alused, korraldus ja uued suunad – Maie Kitsing,
HM järelevalve talituse juhataja
2001/2002 õa riikliku järelevalve kokkuvõte, 2002/2003 õa prioriteedid – Eve Leppik, HM järelevalvetalituse inspektor
Õpetajate täiendkoolitus riikliku järelevalve peeglis –  Priit Laanoja, HM järelevalvetalituse inspektor
Järelevalvest  Rapla maakonnas – Aivar Soe, Rapla MV haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Järelevalvest Harju maakonnas – Hillar Põldoja, Harju MV haridusinspektor
Järelevalvest õppealajuhataja pilguga – Lilian Aun, Tallinna Westholmi Gümnaasiumi õppealajuhataja

Järelevalvest õpetaja pilguga – Krista Mägi, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetaja
Sõnavõtud

Menotti ooper “Vanatüdruk ja varas” Estonia Talveaias

9. november
6. klassi tasemetöö tulemustest ja arendusest – Viivi Maanso
Põhikooli lõpueksami tulemustest ja arendusest  – Märt Hennoste, REKKi eksamiosakonna eesti keele ainespetsialist
Info EESi õppekava töörühma tegevusest – Krista Mägi, töörühma juht
Info EESi koduleheküljest – Taimar Teetlok
Temaatilised vestlusringid:
1)    Millest sõltub tasemetöö tulemus ja mida sellest võiks järeldada?
2)    Millest sõltub põhikooli lõpueksami tulemus ja mida sellest võiks järeldada?
3)    Mida ootab õpetaja järelevalvelt? Mis kasu on õpetajal kontrollijast?
4)    Mille järgi oleks mõistlik hinnata õpetaja tööd? Kes peaks hindama?
5)    Kas ja kuidas aitab täienduskoolitus mul saada paremaks õpetajaks?
Kokkuvõtted vestlusringides kõneldust

2003

KEVADPÄEVAD 2.–3. mail Võrus Kesklinna Gümnaasiumis

2. mail 2003
Dr Kreutzwald – tema aeg ja arstlik tegevus – Ain-Elmar Kaasik, Tartu Ülikool
“Kalevipoeg” – nägemus Eesti muinasajast – Heiki Valk, Tartu Ülikool
Kreutzwaldi ja Kalevipoja osast Eesti rahvuseepose loomisel – Ülo Valk, Tartu Ülikool Rahvaluuleolümpiaad “Kalevipojast Rehepapini: tegijad ja tegelased” – Merili Metsvahi,Tartu Ülikool
Laulumäng tänapäeva koolis – Pille Kippar
Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi külastus
Papa Kreutzwaldi Õueteatri etendus
EESi Toimetiste esitlus
Õhtune koosviibimine, külaliseks folklorist Pille Kippar

3. mail 2003
EESi üldkoosolek (juhatuse volituste kinnitamine, Gotlandi reis jm)
Lõuna-Eesti keel, selle ajalugu, tänapäev ja tulevik – Sulev Iva, Võru Instituut
Võru keele ja omakultuuri tutvustamisest ajaloolise Võrumaa koolides.
Võru keele testi tegemine – Nele Reimann, Võru Instituut
Kaasaegne võru kirjandus põigetega minevikku – Kauksi Ülle
Haanja Põhikooli õpilaste esinemine
Rühmatöö (paikkondlikud rühmad): kohaliku ainestiku/omakultuuri ning murdekeele õpetamise kogemusi ja võimalusi põhikoolis ja gümnaasiumis. Kokkuvõtted rühmade tööst.
Ettepanekud haridusministeeriumi kohaliku ainestiku ja murdekeele õppe kavandamise töörühmale.

SÜGISPÄEVAD 28.–29. novembril Tallinnas Eesti Keele Instituudis
KOOL JA TEATER

28. november
Teatriõpetus Jõgeva Gümnaasiumis –   Jõgeva Gümnaasiumi teatriõpetuse õpetaja, kooliteatri ”Liblikapüüdja” juhendaja Lianne Saage-Vahur
Supiteater “Merelahing” Vanalinnastuudios
Puudusest võib saada voorus – Elle Kull, näitleja, Riigikogu liige
Kooliteater: poisid näitelaval – Rain Mikser, TÜ lektor, Kadrina KK näiteringi juhataja
Aruande-valimiskoosolek.
Uute auliikmete nimetamine ja õnnitlemine
Aastaraamatu presentatsioon ja kätteandmine EESi liikmetele
Kohvilaud

29. november
Kirjanduse ja teatri kohtumine kirjandustunnis – Ivika Hein, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja
Teatriõpetuse eesmärgid ja nende täitmine – Kehra Keskkooli õpetaja Endla Klemets
Mäng ja loovus – Varstu Keskkooli õpetaja Lea Mändmets
Kunstilise teksti tõlgendamisest – TPÜ režii õppetooli juhataja Toomas Lõhmuste

2004

KEVADPÄEVAD 3.–4. märtsil Tartus
Hugo Treffneri Gümnaasiumis

2 . aprill
HTG tutvustav programm
Gümnaasiumi riigieksamist –  Age Salo
HTG ja usuõpetus 30ndatel aastatel – Ain Kaalep
„Juudit“ – Ilmo Au
Piibli hermeneutikast. Näidismaterjali Piibli loomislugude käsitlemiseks rühmatööna. – Pille Valk

3. aprill
Seltsi infominutid
Juudi kirjandus ja religioon – Kalle Kasemaa
Religioosne temaatika nüüdiskultuuris – Paavo Matsin
Piibli narratiivid kujutavas kunstis – Pille Valk

SÜGISPÄEVAD 5.–6. novembril Tallinnas

5. november
Postimaja suures saalis
15. aastapäeva tervitus – Hoide Sikk, EESi asutaja, seltsi esinaine 1989-1995
Tervitus Postimaja peremehelt
Kultuurimälu keeled – Peeter Torop, TÜ professor
Sümbolid ja seletused – Pille Valk, TÜ
Ühe vana informaatiku mõtteid meie keelest ja keeltest üldse – Leo Võhandu, TTÜ prof
Kas keelepuu või keelejõgi? Eesti keele tuleviku määrab keeleõppe olevik – Linnar  Priimägi, kultuuriloolane
Eesti kirjanduse tähendus – Rein Veidemann, TÜ professor

Eduard Vilde Kortermuuseumis (Kastellaani maja, Roheline aas 3)
Katkend etendusest “Tervist, hr. Vilde!” Varius
Muuseumi tutvustus – Liivia Viitol
“Läbiotsimine” Varius

6. november
Quo vadis, EES? – Kaja Sarapuu, seltsi esinaine 1997–2003
Vaba mikrofon
Ohtlikud sõnad – Jaanus Vaiksoo, kirjanik, RAMi õpetaja
Kui kirjanikul on huvitav elulugu ehk õpetaja uurimas – Paavo Matsin, EBS Gümnaasium Muutuste ristteel – Sirje Nootre, Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja
Kirjandusõpetuse varjatud võimalusi – Ivika Hein, Tartu Miina Härma Gümnaasium

2005

KEVAD Ühiskonverents Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga 31. märtsil Talllinnas
LUGEMISHUVI: PROBLEEMID JA VÕIMALUSED
Lugemise talumatu kergus – Rein Veidemann
Kirjanduse õpetamisest Soomes – Riitta Kilkku, Marita Nuto
Raamat ja tekst – Linnar Priimägi
jt

SÜGISPÄEVAD 4.-5. novembril Tallinnas
KEEL JA JUURED

2006

KEVADPÄEVAD

SÜGISPÄEVAD 17.–18. novembril Tallinnas Eesti Keele Instituudis
EESTI TEATER 100

17. november
Üldkoosolek
Minu elu teatris – Rein Oja (Draamateater)
Eesti teater teatrikriitiku vaatenurgast – Madis Kolk (Teater.Muusika.Kino)
Rühmatöö, tulemuste sitlemine, arutelu
Legendaarne liikumisõpetaja Tohvi ning tema looming – Tiina Mälk

Andrus Kivirähu “Adolf Rühka lühikene elu” Eesti Draamateatris

18. november
Miks ma kirjutan näidendeid – Andrus Kivirähk
Muuseumitund Kustav-Agu Püümaniga Adamson-Ericu muuseumis
Kuuldemänguseminar  – Virko Annus (Raadioteater)

2007

KEVADPÄEVAD
“Filmiõpetus eesti keele ja kirjanduse tunnis”
Tallinna Kinomajas (Uus tn 3)

20. aprill

JAAK LÕHMUS eesti filmist
RUTH-HELENE MELIORANSKI nukufilmist
PIRET TIBBLO filmivaatamisest ja –kriitikast
JAAK KILMI dokumentaalfilmist
rühmatööd

21. aprill

Rasmus Merivoo filmi “Tulnukas”
arutelu režissööriga
Ilmar Raagi film “Klass”
arutelu režissööriga