Emakeeleolümpiaad 2022

37. emakeeleolümpiaadi üldjuhend (2021/2022. õppeaasta) 

Olümpiaadi põhiteema on „Suuline keel kõnes ja kirjas“.

Pea kõik inimesed suhtlevad iga päev suuliselt. Suulises suhtluses kasutatakse tihti eri häälitsusi või sõnu, nagu ee, mhmh, noh, mida kirjakeelses tekstis ei kasutata. Samas suulises suhtluses on need häälitsused ja sõnad olulised ning täidavad kindlaid rolle. Suuline suhtlus mõjutab ka kirjalikku suhtlust, mistõttu võib kirjalikest tekstidest, näiteks neti- ja ilukirjandustekstidest, leida suulise keele erijooni. Meie keelekasutust mõjutab ühest küljest see, kas suhtleme suuliselt või kirjalikult. Teisalt aga mõjutab keelelisi valikuid see, kellega ja kus me suhtleme (nt sõbraga kodus, õpetajaga koolis, ajakirjanikuga raadios).

Põhiteemast lähtuvad nii uurimistööde teemad kui ka ülesandevooru ülesanded, kuid ülesandevoor hõlmab ka õigekirjaülesandeid, kus õpilane peab keeleainest analüüsima, sünteesima ja võrdlema.

Osalemine

Klasside järgi jagunevad õpilased järgmistesse vanuseastmetesse:

 • noorim vanuseaste: 7.–8. klass;
 • keskmine vanuseaste: 9.–10. klass;
 • vanim vanuseaste: 11.–12. klass.Ülesandevoorus saavad osaleda nii noorima, keskmise kui ka vanima vanuseastme õpilased. Uurimistöövoor on mõeldud vaid keskmise ja vanima vanuseastme õpilastele. Üksikasjalikud juhised uurimistöö- ja ülesandevooru kohta leiate teaduskooli veebilehelt.Vanuseastme sees peetakse eraldi arvestust klasside kaupa. Žürii jätab endale õiguse teha lõppvooru pääsevate õpilaste jaotuses vajaduse korral muudatusi.

page1image2666927248

Ajakavapage2image2720499040

Uurimistöö tuleb teaduskooli veebilehele üles laadida hiljemalt 17. jaanuaril.

Ülesandevoor toimub 1. veebruaril elektrooniliselt. Ülesandevoorus osalevate õpilaste registreerimislehe palume saata piirkondlikul koordinaatoril (vastutaval korraldajal) hiljemalt 24. jaanuaril kl 12.00 e-posti aadressile terje.kapp@ut.ee.

Žürii avalikustab lõppvooru pääsenute nimekirja Tartu Ülikooli teaduskooli veebilehel hiljemalt 21. veebruaril.

Žürii paneb lõppvooru juhendi (ajakava ja registreerimisinfo) Tartu Ülikooli teaduskooli lehele hiljemalt 21. veebruaril.

Lõppvoor toimub 11.–12. märtsil.

Žürii avalikustab lõppvooru tulemused teaduskooli veebilehel hiljemalt 21. märtsil.

Žürii

Püsiliikmed

 • Maigi Vija (TÜ)
 • Liina Lindström (TÜ)
 • Külli Habicht (TÜ)
 • Reili Argus (TLÜ)
 • Merilin Aruvee (TLÜ)
 • Helen Hint (TLÜ)

Vahetuvad liikmed
Andra Rumm (TÜ)
Tiit Hennoste (TÜ)
Andriela Rääbis (TÜ) Kirsi Laanesoo (TÜ) Piret Kuusk (TÜ)
Andra Annuka (TÜ) Sulev Iva (TÜ)
Katrin Leppik (TÜ)
Kristiina Praakli (TÜ) Külli Prillop (TÜ)
Ann Siiman (TÜ)

37. emakeeleolümpiaadi žürii esimees: Tartu Ülikooli eesti keele teadur Andra Rumm

Sisulised ja korralduslikud küsimused: Andra Rumm (andra.rumm@ut.ee)
Olümpiaadi veebileht: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad

Seletuskiri piirkondlike voorude korraldamisest 1. veebruaril 2022

HTM toetab emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist. Raha jaotamine on jäetud EESi korraldada. EESi juhatus soovitab järgmist.

 1.  Igale maakonnale ja Tallinna, Tartu ning Pärnu linnale jagub eraldatud summast 300 kuni 500 eurot. Toetused kantakse üle majandusavansi taotuste alusel olümpiaadi korraldavatele isikutele. Taotluse võib esitada ainult EESi liige. Taotluste esitamise tähtaeg – 25. jaanuar 2022. Kui selle tähtaja möödumisel jääb raha üle, jagatakse see teistele maakondadele/ linnadele ümber.
 2. Eraldatud raha võib piirkonna olümpiaadikomisjon kasutada vastavalt kohalikele vajadustele oma äranägemise järgi nt paberi ostmiseks, paljundustöödeks, komisjoniliikmete aja- ja sõidukulude kompenseerimises, töötingimuste loomiseks, toitlustamiseks, õpilaste sõidukulude katmiseks (kui kool/ vald ei maksa),  autasude ostmiseks jne.

Märkus 1. Kui soovitakse sõlmida töövõtulepinguid, tuleb töötasule lisaks arvestada maksudega. Lepinguid sõlmib EESi juhatuse esimees Kaja Sarapuu.

Märkus 2. Tööaja kompenseerimiseks antavad kinkekaardid, teatripiletid jm kingitused väärtusega kuni 10 eurot on maksuvabad, hinnalisemate kingituste korral lisandub tulumaks.

 1.   Finantsaruande tehtud kulutuste kohta koos maksmist tõendavate dokumentidega esitab taotleja EESi juhatusele (e-post info@eeselts.edu.ee või postiaadress Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Alu 71, Kose, 75101 Harju maakond) hiljemalt 15.02.2022.Aruanne koostatakse kululiikide kaupa. (Näide. Ruumide rent – 147 eur + arve. Toitlustamine – 95 eur + arved või ostutšekid. Transpordikulud: komisjoniliikmete sõidukulud – 50 eur + sõidupiletid või tšekid, õpilaste sõidukulud + piletid. Sõidupiletitele kirjutatakse kasutaja nimi, õpilaste puhul ka kool.)
 2.  Finantsaruandele lisatakse maakonna/ linna olümpiaadikomisjoni liikmete nimekiri ja koopiad protokollidest.

Täiendav info tel 56655623 ja info@eeselts.edu.ee.