26.03.2010

Haridus- ja teadusministeerium

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Koopia
EHL
Eesti Lastevanemate Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit

Pöördumine

Eesti Emakeeleõpetajate Selts juhib tähelepanu, et esimest korda põhikooli riiklike eksamite ajaloos on eesti keele ja kirjanduse lõpueksam määratud laupäevaks, 5. juuniks 2010.

EESi liikmete listiarutelule toetudes leiab selts, et eksami paigutamine puhkepäevale tekitab rea probleeme ega ole õigustatud.

1.  Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2008. a määrus nr 72 järgi lõpeb õppeperiood 4. juunil, 25. mai 2009. a määrusega nr 52 sätestatakse põhikooli  eksamiperioodiks 5.- 17. juuni. Põhikooli lõpetajate töönädal on seega  6 päeva, sh erilist pingutust nõudev eksamiks valmistumine ja eksam.
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36) sedastavad, et isegi tavalist kontrolltööd ei plaanita esmaspäevaks ega reedeks (§10 lg 6), siis eksami plaanimine laupäevale ületab tervisekaitsenõudeid mitmekordselt.
Eesti keele õpetajate tööaeg ajavahemikul 31. mai – 4. juuni ületab ilmselgelt lepinguis fikseeritu, sest tavapärasele õppetööle lisanduvad põhikooli lõpetajate eksamikonsultatsioonid. Kes ja kuidas kompenseerib ületunnitöö?
2.  Teatavasti kasutab suur osa õpilastest kooli jõudmiseks ühistransporti või õpilasbusse. Viimased laupäeval, 5. juunil enam ei sõida, sest õppeperiood on lõppenud. Ühistranspordi sõidugraafikud on laupäeviti hõredamad, paljudes maapiirkondades bussiliiklust puhkepäeviti ei ole. Kes ja kuidas peab korraldama nädalavahetustel maapiirkondades õpilaste jõudmise kooli? Kes kompenseerib lisakulud?

3. Eksamiga seoses kutsutakse tööle sajad õpetajad, lisaks koolide teenindav personal. Kes ja kuidas peab tasustama õpetajate jt töötajate puhkepäeval tehtava ületunnitöö? Soovitus kompenseerida puhkepäeval tehtud töö vabade päevadega ei ole rakendatav. Juhime tähelepanu, et seoses muudatustega töö- ja puhkeaja seaduses on 2010. aastal õpetaja
puhkusele lisandunud vähemalt kaks nädalat. Kuhu veel paigutada ületunnitöö eest pakutavad vabad päevad?

4. Tavaliselt parandavad ja hindavad koolide eksamikomisjonid õpilaste töid võimalikult kohe  (samal ja järgmisel päeval), et õpilased saaksid rahulikult järgmiseks eksamiks valmistuda. Tänavu tuleks siis õpetajail töötada lisaks laupäevale ka pühapäeval, aga et vabu päevi ei ole üldjuhul võimalik kasutada ka järgmisel nädalal (õpilaste täiendav õppetöö, kooliaasta lõpetamisega seotud ülesanded, laagrid jms), siis peaksid õpetajad töötama 12 tööpäeva järjest ilma puhkepäevadeta. See on vastuolus töölepingu seaduse § 52. Tähelepanuta ei saa jätta eksamikomisjoni emotsionaalset ja füüsilist väsimist, mis segab nii nädalavahetusel kui ka uuel töönädalal täisväärtuslikku tööd.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts ei pea põhjendatuks üle kümne tuhande õpilase ja sadade  õpetajate töötamist puhkepäeva(de)l ning teeb ettepaneku  määrata põhikooli eksamiperioodiks 1.- 17. juuni ja korraldada põhikooli eesti keele ja kirjanduse eksam  tööpäeval, kas 4. või 7. juunil 2010.

Kaja Sarapuu,
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees

26.03.2010