EESi lugemisaasta kava

EESi LUGEMISAASTA 2010

(läbi arutatud EESi juhatuse koosolekul 17.04.2009)

Lugemisaastat ettevalmistav seminar (oktoober 2009)
EESi juhatuse ja maakondade esindajate 2-päevasel seminaril arutatakse läbi lugemisaasta plaan, lepitakse kokku ühistegevus, töötatakse välja soovitusi koolide ja piirkondlike lugemissündmuste läbiviimiseks, kavandatakse lugemisaasta kohalike sündmuste kajastamist EESi kodulehel ja meedias.
Osavõtjaid 25.

2010

Lugemisaasta maakondlikud ettevõtmised
EES korraldab oma liikmete kaudu kõikides maakondades lugemisaasta üritusi, kogub ja kajastab sellekohast infot, vahendab saadud raha vastavalt vajadusele.

Eesti Noorte Keeleorganisatsiooni konverents (Tartu, september 2010)
ENKO on EESi toel toimiv noorteorganisatsioon. Konverents koondab parimaid kirjandusalaseid õpilasuurimusi üle Eesti. Konverentsi eesmärk on virgutada lugemist ja kirjanduse uurimist ning tutvustada laiemalt seni tehtud uurimistöid, tunnustada tegijaid.
Osalejaid 50.

„Kirjandustund kirjanikuga“
Koostöös Eesti Kirjanike Liiduga korraldatakse koolides kohtumisi kirjanikega. (vt Eesti Kirjanike Liidu projekt)

KOOLITUSED

EESi kevadised koolituspäevad „Lugemine lapseeas annab tunda suurest peast” (Haapsalu, märts 2010)
Koolituspäevad keskenduvad lugemisele, lugemisrõõmudele, -raskustele I ja II kooliastmes. Millised lugejad tulevad kolmandasse kooliastmesse? Millised suunad valitsevad lastekirjanduses? Kirjandus alates 5. klassist? Millised oleksid valutud üleminekud. Lugemishuvi, lugemisvaen.
Esinejad: erinevad lastekirjanduse ja lugemise spetsialistid, metoodikud, RÕK kirjanduse ainekava juhid.
Eeldatav osalejate arv: al 50 õpetajast

Koolitus lastevanematele „Laps loeb“ (Tallinn, aprill 2010)
Koolitusprogrammi „Laps loeb“ sihtgrupp on II kooliastme õpilaste vanemad, kes huvituvad oma lapse lugemisega seotud probleemidest.
Põhiteemad
Mida ja kuidas laps loeb? Kuidas suunata lapse lugemist kodus? Kuidas teha koostööd kooliga: kohustuslik ja vabalugemine, suhtlemine õpetajaga jms)?
Koolitajad: EESi liikmed, kogemustega õpetajad.
Koostööpartner Eesti Lastevanemate Liit

EESi suvekool „Lugu ja pilt“  (Alu mõis, august 2010)
„Lugu ja pilt“ on EESi koolitusprogramm, sihtgrupp – eesti keele ja kirjanduse õpetajad, osavõtjaid 70.
Koolituse põhiteemad
EESi 3-päevane suvekool keskendub lugemispsühholoogiale:  semantilise kui ka episoodilise mälu osatähtsus lugemisel, narratiiv kui virtuaalne maailm,  kujutluspilt ja raamatuillustratsioonid, illustratsioonide käsitlemise metoodika, laste joonistused teksti põhjal.

Esinejad: kirjanikud ja kirjandusteadlased, kunstnikud ja kunstiteadlased, semiootikud ja psühholoogid.

Korraldajad/projektijuhid
Sirje Nootre, Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja
Krista Mägi, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetaja
Koostööpartnerid
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kunstnike Liit

EESi sügisesed koolituspäevad  „Lugev maailm elik mis toimub üleilmsel kirjanduslaual” (Tallinn, november 2010)
Sügiskoolitusel keskendutakse maailmas valitsevatele kirjandussuundadele. Mis toimub tänapäeva Euroopa ning Ameerika jm maailma kirjanduses? Millele on asetunud raskuskese XXI saj algul? Milline lugeja on globaalinimene? Kuidas lõimida uut maailmakirjandust õppeprogrammi? Kuidas kujundada teadlikku eurooplasest lugejat? Millist metoodikat rakendada?
Esinejad: TÜ ja TLÜ kirjandusõppejõud, kaasaegse kultuuri teoreetikud, kirjandusmetoodikud.
Eeldatav osalejate arv: al 50 õpetajast

KONKURSID

Hansenist Tammsaareni (Albu, jaanuar 2010)
„Hansenist Tammsaareni“ on A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine 5.-12. klassi õpilastele. Õpilased loevad peast kuni 5-minutilise katkendi või pala kirjaniku loomingust. Õpilasi hinnatakse kolmes vanuserühmas. Žüriisse kutsutakse näitlejaid ja avaliku elu tegelasi. Esinejate piirarv on 100.
Võistluse eesmärgiks on populariseerida kirjaniku loomingut, anda õpilastele esinemisvõimalusi ning – kogemusi, rikastada nende väljendusoskust, tutvustada kirjaniku sünnipaika. Uuendusena soovime raamatuaastal osalema kutsuda nii Eestis kui ka välismaal elavaid muud emakeelt kõnelevaid noori, kel on eesti juured või kes õpivad eesti keelt valikainena (Krimmist, Kaukaasiast, Lätist, Petserist jt).Parema ettevalmistuse tagamiseks on alternatiiviks neile võistulugemise “Hansenist Tammsaareni” suvekooli korraldamine Albu vallas koostöös Vargamäe muuseumiga.
Korraldaja
Enda Trubok, Albu Põhikooli õpetaja, konkursi projektijuht
Koostööpartnerid
Albu vallavalitsus, SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel, Tammsaare OÜ

Kirjandusraal (Nõo, jaanuar – märts 2010)
„Kirjandusraal“ on veebipõhiste kirjanduse õppematerjalide konkurss 8. – 12. kl õpilastele, võistlevad üksikisikud või 3-liikmelised võistkonnad, osavõtjaid ca 20 võistkonda. Konkursitöö aluseks valitakse üks neljast etteantud kaasaja eesti kirjanduse autorist üks  ja koostatakse veebileht, mis annab ülevaate kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast. Veebileht peab olema kasutatav õppevahendina. Võistlustöid hindab žürii, eelvooru põhjal kutsutakse paremate tööde autorid konverentsile oma tööd esitlema.
Konkursi eesmärgid :
•    tekitada ja süvendada noorte huvi kaasaegse eesti kirjanduse vastu;
•    innustada õpilasi lugema ja loetut reflekteerima ning seeläbi luua soodsat pinnast rahvuskultuuri edendamiseks;
•    soodustada nii õpilaste kui õpetajate poolt kaasaegsete infotehnoloogiliste esitlusvahendite kasutamist kirjanduse õpetamisel;
•    levitada paremaid töid interneti hariduskeskkonnas ja teha need kättesaadavaks kõigile huvilistele;
•    integreerida õpilaste kirjandusalaseid ja arvutiõpetuse teadmisi;
•    ärgitada noormehi tegelema rohkem kaasaegse eesti kirjandusega;
•    pakkuda konkursist osavõtjatele konverentsi näol reaalset võimalust nii  esinemisoskuse demonstreerimiseks kui vahetuks kirjandusküsimuste vaagimiseks/aruteluks.
Korraldajad
Heily Soosaar, Kaja Kasak, Merle Pindmaa (Nõo Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium)
Koostööpartner Tiigrihüppe SA

Virtuaalkass (Tartu, september – mai 2010)
„Virtuaalkassi“ arvustuste võistlusest võtavad osa Eesti ja Soome 7.-12. klassi õpilased, osavõtjaid ca 50. Arvustamiseks valitakse eesti, soome või ungari ilukirjanduslik teos, mis on ilmunud viimase 10 aasta jooksul. Võistlus kuulutatakse välja õppeaasta alguses, arvustused esitatakse aprilliks, soome- ja venekeelsed tööd tõlgitakse, arvustusi hindab žürii, autasustamine toimub mai alguses Tartu Kirjandusfestivali Prima Vista raames (vt võistluse juhend ja varasemate aastate tulemused  www.virtuaalkass.webnode.com ).
Eesmärgid
•    Ergutada ja süvendada õpilaste lugemishuvi, eriti kaasaegse eesti kirjanduse suhtes, mis on õppekava üks osa, kuid millega tegelemiseks on koolis vähe aega. Samas on kõigi õppeainete seisukohalt tähtis õpilaste pidev suunamine ilukirjanduslike teoste lugemise juurde, mis aitab mitmekesistada õpilaste mõtlemis- ja eneseväljendusoskust.
•    Innustada õpilasi kirjalikule eneseväljendusele ja tutvustada arvustuse kui arvamusteksti olemust ja võimalusi.
•    Ühendada kirjalik tegevus kaasaegsete infotehnoloogiliste võimalustega.
Korraldaja
Helja Kirber, Tartu Forseliuse Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Koostööpartnerid
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Soome Instituut, Ungari Instituut,     kirjandusfestivali Prima Vista korraldustoimkond, ajakiri Värske Rõhk, mitmed     kirjastused (Tänapäev, Tammerraamat, Jumalikud Ilmutused jt)

Kalju Lepiku luulevõistlus (Koeru Aruküla mõis, 9. oktoober 2010)
Kalju Lepiku luulevõistlus on omaloomingulise luule ja selle esitamise konkurss.
Võistluse eesmärk on virgutada luulehuvi, väärtustada meie kaunist emakeelt, tähistada Kalju Lepiku sünniaastapäeva. Osalema oodatakse igas eas luulehuvilisi, hinnatakse kolmes vanuserühmas. Antakse välja luulevihik kõikide osalejate luuletustega. Vt lisainfo (http://www.koeru.edu.ee/kaljulepik/).

Korraldaja
Reet Aule, Koeru Keskkooli õpetaja
Koostööpartnerid
Koeru vallavalitsus, Koeru Keskkool, Koeru Raamatukogu, Koeru Kultuurimaja     ning Koeru Haridus- ja Kultuuriselts

TRÜKISED

Artiklite kogumik „Tervikteoste käsitlemine põhikoolis“ (oktoober 2010)
Kogumik sisaldab õpetajate töökogemuslikke artikleid, sh tööjuhendeid ja õpilaste töölehti. Autorite eesmärk on edendada lugejakeskset kirjandusõpetust, ärgitada õpetajaid kasutama nii ajaproovi läbi teinud kui ka uusi metoodilisi strateegiaid, mis aitavad kaasa kirjandusteose kui terviku mõistmisele.

Kogumik „Kirjandusolümpiaadid ja -viktoriinid“ (jaanuar 2010)
Kogumik sisaldab kirjandusolümpiaadide ja viktoriinide küsimusi eri vanuseastme õpilastele ning on heaks abivahendiks õpetajatele oma kooli või maakonna kirjandusürituste ettevalmistamisel.

Krista Mägi, EESi juhatuse liige, lugemisaasta koordinaator
krista.magi@mail.ee
telef 5330 7490