ENKO Põhikiri

EESTI NOORTE KEELEORGANISATSIOONI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Organisatsiooni ametlik nimi on Eesti Noorte Keeleorganisatsioon (ENKO). Asukoht on Tallinnas.
1.2.  Eesti Noorte Keeleorganisatsioon on Eesti noorte vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis väärtustab eesti keele õppimist, kasutamist, uurimist ja teisi eesti keele alaseid tegevusi.
1.3. Organisatsioon lähtub oma tegevuses põhikirja, oma juhatuse ja üldkoosoleku otsustest.
1.4. Organisatsioon kuulub Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi (EES) juurde ja tal on oma nimetusega sümboolika.
1.5. Organisatsiooni töökeeleks on eesti keel.

II TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Organisatsiooni tegevuse eesmärkideks on
2.1.1. innustada noori kasutama eesti keelt, informeerida neid eesti keele tähtsusest, suurendada noorte osalust hindamisel;
2.1.2. väärtustada eesti keelt kui õppeainet;
2.1.3. innustada noorte eestikeelset loometegevust;
2.1.4.  korraldada eesti keele teemalisi üritusi, tihendada eesti keelest huvitatud õpilaste omavahelist suhtlemist;
2.1.5. võimaldada õpilaste vaba aja sisustamist.

III LIIKMESKOND

Liikmeks vastuvõtmine

3.1. Organisatsiooni liikmeks võivad astuda kõik 14-21-aastased noored, kes on huvitatud eesti keelest.
3.2. Kõigil liikmetel on ühesugused õigused ja kohustused.
3.3. Liikmed võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel, vastuvõtmise otsustab juhatus.

Liikmete õigused

3.4. Liikmetel on õigus:
3.4.1. osaleda organisatsiooni tegevuses;
3.4.2. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.4.3. osaleda organisatsiooni üritustel ja projektides;
3.4.4. olla valitud organisatsiooni juhatusse ja esitada nende valimistel kandidaate;
3.4.5. olla informeeritud organisatsiooni struktuurüksuste tegevusest, teha juhatusele ettepanekuid;
3.4.6. esindada organisatsiooni juhatuse volituse alusel;
3.4.7. teha ettepanekuid organisatsiooni liikmeskonna tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
3.4.8 tutvuda organisatsiooni dokumentidega;
3.4.9. kasutada kodukorrale vastavalt organisatsiooni vara ja sümboolikat;
3.4.10. peatada enda liikmeksolek tähtajaliselt;
3.4.11. astuda organisatsioonist välja, olles eelnevalt täitnud endale organisatsiooni  suhtes võetud kohustused.

Liikmete kohustused

3.5 Liige on kohustatud
3.5.1. järgima põhikirja ja kodukorra sätteid, head tava ning juhtorganite otsuseid;
3.5.2. täitma endale organisatsioonis võetud kohustusi;
3.5.3. otstarbekalt kasutama ja hoidma organisatsiooni vara;
3.5.4. vajadusel esindama organisatsiooni ja esindamisest organisatsioonile aru andma;
3.5.5. informeerima juhatust vähemalt 14 päeva ette oma kavatsustest organisatsioonist välja astuda või oma liikmeksolek peatada.

Väljaarvamine ja liikmestaatuse peatamine

3.6. Liikme võib organisatsioonist välja arvata juhatuse koosseisu 2/3 häälteenamusega, kui
3.6.1. liige rikub põhikirja või ei järgi juhatuse otsuseid;
3.6.2. liige kahjustab oma tegevusega organisatsiooni mainet;
3.6.3. liige ei ole ettenähtud ajaks täitnud oma kohustusi organisatsiooni ees.

IV JUHTIMINE

4.1.  Organisatsiooni kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides organisatsiooni tegevust puudutavates küsimustes.
4.3. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt ühe korra kalendriaasta jooksul ja selle kokkukutsumisest teatab juhatus osalejatele vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
4.4. Üldkoosolek
4.4.1. valib ja kutsub tagasi juhatuse;
4.4.2. kinnitab tegevuskava;
4.4.3. kuulab ära juhatuse, töögruppide aruanded;
4.4.4. otsustab põhikirja ja kodukorra muutmise ettepanekute üle;
4.4.5. otsustab organisatsiooni ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise üle.
4.5. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 1/3 liikmetest.
4.5.1. Põhikirja muutmise, organisatsiooni tegevuse ümberkujundamise ja organisatsiooni tegevuse lõpetamiseks on vaja üldkoosolekul osalevate hääleõiguslike liikmete häälteenamust.
4.6. Juhul, kui üldkoosolek ei ole põhikirja punkti 4.5. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku saama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust.
4.7. Juhatus
4.7.1. on kolme- kuni seitsmeliikmeline organisatsiooni kõrgeim täidesaatev juhtorgan, mille valib üldkoosolek kaheks aastaks; juhatuse koosseisu liikmete arvu määrab üldkoosolek iga koosseisu kohta eraldi; juhatuse volitused hakkavad kehtima 30 päeva pärast korralist üldkoosolekut, kus valitakse juhatus; ametist lahkuva juhatuse volitused lõppevad uue juhatuse volituste kehtima hakkamisel;
4.7.2. koordineerib organisatsiooni jooksvat tööd;
4.7.3. moodustab vajadusel töögruppe ja määrab nende juhid;
4.7.4. kutsub kokku üldkoosoleku;
4.7.5. töötab välja organisatsiooni tegevuskava ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
4.7.6. korraldab organisatsiooni avalikke suhteid;
4.7.7. hoolitseb organisatsiooni infoliikumise eest;
4.7.8. on aruandekohuslane üldkoosoleku ees;
4.7.9. määrab juhatuse esimehe ja aseesimehe vahetult pärast valimistulemuste avalikustamist;
4.7.10. kontrollib organisatsiooni põhikirja ning kodukorra järgimist ja juhtorganite otsuste täitmist;
4.7.11. määrab vajadusel organisatsiooni esindajad;
4.7.12. täidab teisi ülesandeid ning võtab vastu otsuseid muudes küsimustes, mis on seaduse või üldkoosoleku otsuste alusel antud juhatuse pädevusse.
4.8. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, ka esimees.
4.9. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe või asendaja hääl.
4.9.1. Juhatuse tööd juhib ja koordineerib juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees.

V TEGEVUSE REVIDEERIMINE

5.1. Tegevust revideerib EES-i revisjonikomisjon.

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Organisatsiooni ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek vähemalt 2/3 häälteenamusega ning seadusandlusega sätestatud korras.