Emakeeleolümpiaad 2024

2023/2024. õppeaastal korraldab olümpiaadi Tartu Ülikool.

Olümpiaadi veebileht: https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/emakeeleolumpiaad

Piirkonnavoor – 26. jaanuar 2024
Lõppvoor – 8.-9. märts 2024

39. emakeeleolümpiaadi üldjuhend (2023/2024. õppeaasta)

Juhend.

Olümpiaadi põhiteema

Olümpiaadi põhiteema on “Eesti keele hääldus”. Häälduse uurimisega tegelevad foneetika ja fonoloogia. Foneetika jaguneb omakorda veel kolmeks haruks: artikulatoorseks, akustiliseks ning tajufoneetikaks. Artikulatoorne foneetika uurib häälduselundite tööd kõneüksuste moodustamisel, akustiline foneetika häälelainete omadusi ja tajufoneetika kõneüksuste tuvastamist ja eristamist tajus.

Eesti keele hääldus on nüansirohke, näiteks on eesti keeles kolm väldet, palatalisatsioon ehk peenendus ning rikkalik vokaalisüsteem. On loomulik, et häälduses esineb mitmesugust varieerumist. Näiteks räägivad eri piirkondadest pärit inimesed erinevalt. Samuti kõneleme oma sõpradega ühtmoodi ja ametlikus olukorras hoopis teisiti. Vahel sõltub ka meie vestluspartneri soost ja vanusest see, kuidas räägime.

Osalemine

Klasside järgi jagunevad õpilased järgmistesse vanuseastmetesse:

●  noorim vanuseaste: 7.–8. klass;

●  keskmine vanuseaste: 9.–10. klass;

●  vanim vanuseaste: 11.–12. klass.

Koolivooru korraldamine 2023. aasta sügisel ja piirkondliku ülesandevooru osalejate väljaselgitamine jääb koolide korraldada. Piirkondlikku ülesandevooru pääseb koolivooru põhjal. Piirkondlikus ülesandevoorus võib igast koolist osaleda kuni 7% vastavas vanuserühmas õppivatest õpilastest (näiteks noorimas vanuseastmes õpib 96 õpilast, sellest 7% on 7 õpilast (96 x 0,07 = 6,7)). Piirkondlik ülesandevoor toimub veebis ning ülesandevooru tööd tuleb lahendada koolides või piirkonnakeskustes järelvalve all. Ülesannete lahendamiseks on õpilasel vaja ka isiklikke kõrvaklappe. Moodle’is avanevad erinevate vanuseastmete tööd eri kellaaegadel, et olümpiaadisüsteem ei oleks üle koormatud.Lõppvooru pääseb vaid piirkondliku ülesandevooru kaudu. Lõppvooru pääseb kuni 78 õpilast, igast klassist 13 õpilast. Edasi pääsevad õpilased üleriigilise paremusjärjestuse alusel.Olümpiaadi ülesanded on seotud tänavuse olümpiaaditeemaga ning eeldavad osalejalt ettevalmistust. Selleks tuleb tutvuda temaatilise teaduskirjanduse ja erialaste terminitega (vt kirjanduse nimekirja ja tutvu foneetika sõnastikuga).

Ajakava

sügis 2023Koolivoor
04.12.2023Piirkondliku ülesandevooru juhendi avalikustamine teaduskooli lehel
05.01.2024Algab registreerumine piirkondlikku ülesandevooru
19.01.2024Lõppeb registreerumine piirkondlikku ülesandevooru
26.01.2024Piirkondlik ülesandevoor
12.02.2024Lõppvooru juhendi avalikustamine teaduskooli lehel
12.02.2024Lõppvooru pääsenute nimekirja avalikustamine
16.02.2024Algab registeerumine lõppvooru
01.03.2024Lõppeb registeerumine lõppvooru
08.03.2024Lõppvoor Tartus
09.03.2024Lõppvooru aktus
12.03.2024Lõppvooru tulemuste avalikustamine teaduskooli lehel

Piirkondlik ülesandevoor toimub 26. jaanuaril elektrooniliselt (Moodle’i keskkonnas). Piirkondliku ülesandevooru juhend avalikustatakse TÜ teaduskooli veebilehel 4. detsembril ning registeerumine piirkondlikku ülesandevooru algab 5. jaanuaril. Ülesandevoorus osalevate õpilaste registreerimislehe palume saata piirkondlikul koordinaatoril (vastutaval korraldajal) hiljemalt 19. jaanuaril kl 14.00 e-posti aadressile kelli.hanschmidt@ut.ee.

Žürii avalikustab lõppvooru pääsenute nimekirja Tartu Ülikooli teaduskooli veebilehel hiljemalt 12. veebruaril. Žürii paneb lõppvooru juhendi (ajakava info) Tartu Ülikooli teaduskooli lehele hiljemalt 12. veebruaril. Registreerumine lõppvooru algab teaduskooli kodulehel 16. veebruaril ja kestab kuni 01. märtsi kl 14.00. Kõik lõppvooru kutsutud saavad isikliku kutse.

Lõppvoor toimub 8. märtsil Tartu Ülikoolis. Žürii avalikustab lõppvooru tulemused 9. märtsil toimuval aktusel ja teaduskooli veebilehel hiljemalt 12. märtsil.

Žürii
Püsiliikmed
Maigi Vija (TÜ), Liina Lindström (TÜ), Külli Habicht (TÜ,) Reili Argus (TLÜ), Merilin Aruvee (TLÜ,) Helen Hint (TLÜ)

Vahetuvad liikmed

Katrin Leppik (TÜ), Anton Malmi (TÜ), Pärtel Lippus (TÜ), Eva Liina Asu (TÜ), Pire Teras (TÜ)

39. emakeeleolümpiaadi žürii esimees: Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Katrin Leppik.
Sisulised ja korralduslikud küsimused: Katrin Leppik (katrin.leppik@ut.ee)